Förstudie

FÖRSTUDIE - DELTAGARPROJEKT


Under perioden september 2017 till februari 2018 genomförde vi i samarbete med Samordningsförbundet i Västra Skaraborg ett deltagarprojekt i form av en förstudie. Under projekttiden tog vi emot fyra olika grupper av deltagare på aktivitetsgården. Varje grupp vistades på gården två dagar i veckan under en 12-veckorsperiod.


Arbetet med deltagargrupperna är nu avslutat och vi arbetar med en projektrapport där projektet utvärderas. Vi vill tacka alla våra fantastiska deltagare för allt ni gett oss, djuren och varandra. Mer om projektet kommer ni att kunna läsa här när projektrapporten är klar!


Idén bakom förstudien om deltagarprojektet

Att starta en verksamhet som tar emot deltagargrupper under flera veckors tid kräver mycket, exempelvis vad gäller idéer, aktiviteter, planering, handledarkompetens och faciliteter. Vi beslutade därför att samarbeta med Samordningsförbundet i Västra Skaraborg för att under några månaders tid driva ett deltagarprojekt i form av en förstudie som sedan skulle utvärderas.

Inför arbetet med förstudien formulerades nedanstående vision av vårt sätt att arbeta med deltagare i verksamheten:ELINGS ARK – individen i centrum


Vi vill inspirera människor som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden eller lever i ett upplevt utanförskap. Genom att vistas på Elings ARK och delta i individanpassade aktiviteter erbjuds våra deltagare verktyg för ökad motivation och samhörighet, samt stöd i att tro på, upptäcka och utveckla sina egna inneboende resurser.


Vi som arbetar på Elings ARK har lång erfarenhet av att både möta och själv vara brukare av olika former av samhällsservice, och vi vet att den här typen av verksamhet är efterfrågad. Det finns även god evidens för att djur och natur har gynnsam inverkan på människors hälsa, och i kombination med kreativa aktiviteter i en lantbruksmiljö kan vi erbjuda en väg som vi tycker fattas: en väg framåt för målgruppen.


Elings ARK är inte en produktionsgård där deltagarna ingår i en kedja av förekommande ordinarie arbetsuppgifter utan vår gård är helt utformad för att kunna aktivera, motivera och inspirera det stora flertalet av dem som kommer hit. Vi är följsamma och inkännande och försöker hitta uppgifter med fokus på individens intresse och förmåga. Det är vårt jobb. Såklart är mycket inriktat på att jobba med och lära ut olika moment som ingår i att driva en gård med lantbruksdjur, men vi bjuder på mycket mer än det om deltagaren känner sig motiverad.


VÅR FILOSOFI


Vi tror på den mänskliga kraften hos oss alla, och att man med rätt verktyg kan hitta styrkan, viljan och modet att styra sitt liv i riktning dit man vill. Vi tror också att alla kan och vill vara med och bidra till samhället utifrån sin förmåga. Vi tror på kreativiteten som en kraft som kan bära oss genom svårigheter och att ingen människa i grunden är lat och ointresserad av livet i samhället.


METOD – våra ledord


1. Egenmakt – Att få kraften att själv styra sitt liv

2. Learning by doing – Att lära genom att göra

3. KASAM – Känslan av sammanhang

4. RAD – Retorik, attityd och drama, egenutvecklat koncept


Vår metod grundar sig på dessa fyra ledord, vilka ni kan läsa mer om nedan. Vi försöker dock tänka innovativt i allt vi företar oss, och vi är öppna för nya influenser när det gäller att stärka en individ i någon form av upplevt utanförskap. Vi vet också genom erfarenheter från arbete i tidigare projekt riktade mot samma målgrupp att deltagare själva ofta bidrar med nya idéer och verktyg för att utveckla metoder, aktivieter och förhållningssätt.


Egenmakt


Vår främsta uppgift är att inspirera våra deltagare att orka, vilja och våga återta makten över sitt liv och sin situation. Vi är övertygade om att när någon väl befinner sig i en känsla av att ha egenmakt så ligger många vägar öppna för framtiden, i det egna livet och i samhället.

Läs gärna mer i Egenmaktsutredningen publicerad som SOU 1996:177 med titeln Egenmakt - att återerövra vardagen.


Learning by doing 


Är en pedagogisk term som kan förstås som "att lära genom att göra". Detta är något som ARKENS handledare praktiserat dagligen under flera års tid. Termen härstammar från John Dewey och hans reformpedagogiska syn på relationen mellan kunskap och handling. Han skrev redan 1889 ”Learn to do by knowing and to know by doing”. Inlärningen som sker i de olika momenten på ARKEN är upplevelsebaserad och kunskap erhålls genom praktiska handlingar. Medarbetarna lär sig genom att delta, och förvärvar på så sätt praktiska och tekniska kunskaper inom skilda områden.


KASAM


KASAM är en förkortning för "känslan av sammanhang " och är ett begrepp som formulerades av Aaron Antonovsky i boken Hälsans mysterium från 1987. Att uppleva sig leva i utanförskap medför ofta lågt självförtroende och låg självkänsla, och att hamna i negativa mönster är snarare en regel än undantag. Vi ser eget skapande och aktiviteter i kreativ lantmiljö som en väg att bryta detta, och vi kopplar KASAM till kreativt skapande arbete. När man övar upp sin kreativitet genom skapande arbete ökar inte bara förmågan till egna kreativa processer, det kan också bidra till att man känner ökad KASAM. Begripligheten ökar, information blir sammanhängande och strukturerad och övning ger direkt och synligt resultat.


”Kreativitet är att bryta mönster och övning kan göra alla mer kreativa” slår FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) fast i forskning kring kreativitetsområdet. Att öva upp sin kreativitet ger också ökad disciplin. Vi måste nämligen vara klara över vilket fokus vi arbetar med, vilka verktyg som används och hur lång tid vi har på oss. Man måste också förstå det man tänker på, annars är det svårt att komma fram till fungerande idéer. Genom aktiviteterna på Elings ARK får våra deltagare tillgång till fler verktyg att hantera de krav som ställs i samhället. Dessa verktyg kan också vara till hjälp för att bryta negativa mönster, och genom det känna motivation och meningsfullhet med tillvaron. Den samhällsekonomiska vinsten är att personen med sin förbättrade KASAM kan fullfölja aktiviteter för att  kunna komma in i  – eller tillbaka till – arbetslivet, studier eller annan meningsfull sysselsättning.


RAD – Retorik, attityd och drama 


RAD bygger på att ingjuta mod och kraft, visa på möjligheter och stärka kommunikatonsförmågan hos personer som upplever sig leva i någon form av utanförskap, men som vill bli bättre på att göra sin röst hörd. Människor som ofta har ett tungt bagage, kanske i form av trauman från delar av livet, eller från ett helt liv. Männikor som kanske också dras med känslor av skam, skuld och självförakt.


RAD handar om att hitta och utveckla tron på sig själv och sin förmåga, att motvekra självstigma och ta kontroll över sin egen historia, sin röst och det man vill att andra människor ska förstå. Med andra ord, att återta makt och kontroll över det egna livet och styra det i riktning dit man vill. Genom mångårigt samarbete med andra drivna eldsjälar – journalister, dokumentärberättare och retoriker – har vi arbetat fram ett koncept som hjälper människor att förändra sina liv och kliva ut ur en eventuellt självpåtagen offer- eller krigarroll.


Vi har en mängd olika verktyg till hjälp för att strukturera tankar, konkretisera syften och budskap samt stärka individens röst i mötet med såväl enskilda personer (t.ex. närstående, läkare och handläggare) som en större publik. Många övningar har arbetats fram i syfte att synliggöra inneboende förmågor på människors skuggsida, utmana begränsande inre föreställningar och hjälpa personer i utanförskap att förhålla sig till sin historia och frigöra energi att vilja, orka och kunna förändra sin livssituation. Konceptet är en blandning av retorik, attityd och drama och innehåller en mängd dramaturgiska knep, självstärkande övningar i att inta ett rum, en scen eller en talarstol samt att inse betydelsen av det icke- verbala språket.


Observera – i ett första steg arbetar vi inte intensivt med ovanstående även om det alltid finns med oss handledare i förhållande till deltagaren, utan konceptet/ metoden står till buds för den som vill.AKTIVITETER på Elings ARK


På gården står individen i centrum hos både människor och djur. Det erbjuds olika dagliga aktiviteter som deltagaren har möjlighet att delta i, och också ta ansvar för om denne känner sig motiverad. Vår verksamhet är också öppen för den som vill ta egna initiativ och prova något helt nytt. Vår ambition är att följa och stötta individen så långt vi förmår, förutsatt att idén är ligger på en rimlig nivå. Så långt det går använder vi oss av det som finns på gården: frukt, bär, mjölk, ägg, ull från fåren, egna träd till slöjdmateria. Vi köper även in material om det är någon som har speciella önskemål, och vi köper då främst begagnat av hänsyn till miljön. Nedan listar vi några av de saker våra deltagare kan sysselsätta sig med på Elings ARK:


Ansvar, dagliga rutiner, djur-, gårdsskötsel:

Odla, plantera i egen pallkrage, rida, utfodra, mocka, fläta manar och svansar, umgås med djur, borsta, gå promenad med en ponny eller ett får, städa hönsgården, foderkrubbor och värpreden, lära sig att se sjukdomstecken, plocka ägg, se över hagarna, röja sly, mjölka. Om deltagaren är intresserad och motiverad finns möjlighet att få huvudansvar för till exempel skötsel av häst, trädgårdsland eller hönsgård.


Kreativitet och skapande:

Fotografera, filma, använda internet, använda sociala medier för nätverkande, dokumentera, göra broschyrer, slöjda, snickra, gjuta, bygga, teckna, måla, sjunga, spela trumma eller gitarr, renovera gamla hästkärror, mura eldstäder.


Kroppsliga aktiviteter:

Vi tror på rörelse och motion och vet att det är hälsosamt för både kropp och själ. Därför fokuserar vi på att vara ute så mycket det går i skog och mark, röja i skogen, sköta hagar, bygga utedass, cykla, promenera, hugga ved, köra häst och kärra eller vara inne i stallbyggnaden där det finns boxboll, cyklar, bänkpress, promenadmaskin mm. Även stillsamma fysiska aktiviteter erbjuds.


Jag- stärkande övningar:

Aktiviteter och övningar för att kunna hitta sin röst och att kunna göra den hörd. Övningar för att bli medveten om sitt eget kroppsspråk, sina gester och sin attityd.


”Vill vara ifred hörna”:

En box i stallet finns möblerad för en person som vill vara i fred med ett mindre djur eller bara sitta själv, tälja eller tova ull.


Lära känna varandra:

Det är viktigt att vi lär känna varandra och att det blir en stabil grupp där deltagarna kan hjälpa varandra till en positiv självbild. Därför fokuserar vi i början mycket på gruppen genom gemensmma aktiviteter, där vi till exempel grillar på berget eller använder oss av andra gruppstärkande övningar.


-------------------------------


FORSKNING kopplad till djur, natur och hälsa:


Arbetsträning och återhämtning i lantlig miljö, en kvalitativ studie, Sara Hansson (2013), Fakulteten för humanoria och samhällsvetenskap, Karlstad universitet


Grön rehabilitering i praktiken, En kvalitativ studie av realiserandet och upplevelsen av en terapeutisk verksamhet, Pia H. Bulow & Gunilla Nilsson (2014), Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping


Broschyr Grön Omsorg – meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för männsikor

med behov av särskilt stöd (2010), LRF


Grön Omsorg på Gård – Meningsfull Omsorg, aktivitetsvärdet i lantbruksmiljön, Martina Prejer (2014),  Sveriges Lantrbruksuniversitet


Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på Tunet, Bente Berget & Bjarne O. Braastad (2008), Helse UMB, Universitetet for miljo og biovitenskap


Rekreation och rehabilitering i jordbrukets kulturmiljö, Matilda Björkqvist (2011). Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp


Grön omsorg i Österbotten, Lena Kalliokoski (2014)